thumb


EMANNO? Cože EMA, NO? No přeci EMANNO!

Poslední dva roky jsme jako IQS – International Quality Services s.r.o. (IQS) spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni, Masarykovou univerzitou a spolkem SANEK Ponte z.s. pracovali na projektu EMMANNO. Co to EMANNO je, jak a kým se metodika dá využít nám prozradí Markéta, která v projektu reprezentovala náš tým a podílela se na vývoji nejen metodiky, ale i dalších výstupů.

 

Markéto, ahoj, můžeš nám prozradit, co to EMANNO vlastně znamená? Zní to skoro jako nějaké zahraniční jméno obzvláště, když jsem Tě o něm slyšela mluvit jako o EMANNOVI.

M: Po těch dvou letech je pravda, že už mi celý projekt dost přirostl k srdci. Přece jen jsme spolu s EMANNEM strávili jak hezké, tak i krušné chvilky, a to nás hodně spojilo. Ale teď už k tvé otázce. Samotný název EMANNO vznikl jako zkratka celého projektu s titulkem „Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby“. Efektivní MArketing pro Nestátní Neziskové Organizace je pak zkrácený název a z toho nám krásně vznikl EMANNO. Celý projekt (ev. č. TL02000055) byl financován Technologickou Agenturou České republiky (TA ČR), konkrétně se jednalo o program ÉTA.

 

Už je mi to jasné. Marketing pro neziskové organizace zní jako zajímavý projekt, obzvláště v této nelehké době, kdy se zajisté i neziskový sektor dostává do naprosto ojedinělé situace. Můžeš nám prozradit, kdo se na projektu, kromě IQS, podílel?

M: Samozřejmě, to není žádné tajemství. Hlavním řešitelem byla Západočeská univerzita v Plzni, která se marketingem a neziskovým sektorem dlouhodobě zabývá. Pro samotný projekt pak tato univerzita přizvala ke spolupráci ještě Masarykovu univerzitu, naši společnost a spolek SANEK Ponte. IQS a SANEK Ponte působili v projektu v roli aplikačních garantů. Jednoduše řečeno jsme garantovali, že výsledky projektu budou využitelné a aplikovatelné v praxi. Což se podle mého názoru a následné odezvy z workshopů pro NNO podařilo.

 

A proč padla volba zrovna na IQS – International Quality Services a SANEK Ponte?

M: Tato otázka by měla být asi spíše směřována na hlavního řešitele, troufám si však říci, že to bylo nejen kvůli splnění podmínek a požadavků, jež stanovila TA ČR, ale že rozhodující byly odborné zkušenosti obou organizací z praxe. SANEK Ponte se dlouhodobě věnuje poradenství a podpoře NNO, poskytuje jim konzultace a pomáhá s dalším rozvojem. Jeho nezastupitelná role byla především kvůli jeho úzkým vazbám na neziskový sektor a praktická znalost problematiky NNO. Naše společnost IQS, která působí na trhu více než 20 let v oblasti poradenství a vzdělávání pro státní i soukromé subjekty, se kromě jiného specializuje na strategické řízení, efektivní nastavování procesů, analýzy, mentoring a coaching, což se při realizaci projektu ukázalo jako klíčové.

Navíc jsme partnerem mezinárodní certifikační organizace Quality Austria a tudíž jsme mohli čerpat i ze svých zkušeností z oblasti auditních služeb podle mezinárodních standardů zaměřujících se na např. na řízení rizik nebo společenskou odpovědnost.

 

Při rozhodování o týmu šlo tedy o propojení akademického, tedy vědecko-výzkumného sektoru, spolu s praxí. Jaká byla konkrétně tvoje role, respektive role IQS, jakožto jednoho z aplikačních garantů?

M: Každý z aplikačního garantů měl za úkol zajistit implementaci a užívání získané metodiky v praxi. Často se totiž stává, že vzniká mnoho metodik, které sice mají ušlechtilé myšlenky, a i dobré nápady či impulsy, ale jsou mnohdy odtržené od reality a jejich následná využitelnost je pak prakticky nulová. Toho jsme se chtěli vyvarovat a vytvořit nástroj, který bude nejen zajímavý na teoreticko-vědní rovině, ale také snadno použitelný, jasný a tzv. user friendly. Výstupem nakonec není jen samotná metodika, ale i sebehodnotící dotazník a monografie.

 

Když už jsi obsah metodiky, její části a možné propojení s dalšími standardy, nakousla, tak nám řekni, proč metodika EMANNO vznikla a jaké jsou její hlavní cíle?

M: Jak už jsem zmiňovala, ZČU se neziskovými organizacemi zabývá poměrně dlouhou dobu, takže také velmi dobře vnímá jejich situaci a potřeby, které je při jejich fungování provázejí. A právě marketing se v případě neziskového sektoru ukázal jako často opomíjená či nedostatečně rozvíjená činnosti. Ať už z důvodů kapacitních nebo finančních. Cílem celého projektu bylo vytvořit a dát neziskovým organizacím jakýsi vhled, na jaké oblasti se zaměřit a rozvíjet, a od kterých naopak upustit. Díky určení preferencí, identifikaci rizik, uvědomění si své pozice, pak mají neziskovky možnost efektivně uspořádat své počínání, a to nejen na poli marketingu, ale v konečném důsledku se také lépe vyrovnat s výpadky finančních prostředků a celou problematikou financování. Právě financování je pro NNO často Achillovou patou, neboť jsou mnohdy závislé na jednom donorovi. S pomocí metodiky si mohou organizace uvědomit dobře jejich citlivou pozici, nastavit procesy a změny tak, aby byly schopny získávat i jiné zdroje financování než od jejich dominantního sponzora. Zde se nám odkrývá oblast fundraisingu, jenž je v konečném důsledku s marketingem v oblasti neziskovek úzce spjat.

 

Zdá se, že metodika je hodně rozsáhlá a má mnoho přesahů. Pro koho je primárně určena?

M: Především pro neziskové organizace, ať už státní nebo nestátní, které poskytují sociální služby. Ale musím říct, že metodika, jež na konci vznikla je vhodná pro všechny typy neziskovek bez ohledu na jejich velikost a oblast působení. Takže jí mohou využít pro jejich potřeby také. To omezení pro oblast sociálních služeb bylo hlavně dáno samotným projektem a také nějakou potřebou vymezit okruh organizací, které budeme v rámci dotazníků a dalšího sběru relevantních informací oslovovat. Při práci s metodikou je ale nutné brát v potaz nejen velikost organizace či sektor nabízených služeb, ale také místo působení, tzn. jistá forma lokalizace. Nástroje jako třeba guerilla marketing mohou mít úplně jiný dopad a efekt ve velkých městech, kde mohou pozornost opravdu přilákat, a naopak v menších obcích, kde poměr vynaložených nákladů vs. výkon může být hodně nevýhodný.

 

Pojďme se na tu metodiku podívat podrobněji. Mluvila jsi zde o nějakém sebehodnotícím dotazníku, metodice a dalším výstupem projektu. Jak to vše funguje?

M: Na začátek bych ráda uvedla, že se jedná o návod, takový recept, jak a co se vše dá na poli marketingu uvařit, aby konečný výsledek dobře chutnal. Ale každý si přidá dle své chuti, co potřebuje v daném oboru a místě působení. Někdo více soli (např. social media), další chilli (např. blog) apod.

Zde je receptem sebehodnotící dotazník, který slouží jako základ a odrazový můstek.  Kuchařskou knihou je metodika, která jde více do hloubky v jednotlivých oblastech, a to i s ohledem na teoreticko-vědní výstupy a pak sbírkou knih od a do z obsahující už nejen návody na vaření, ale i celé podrobnosti, je odborná publikace. Ta v sobě skrývá veškerá relevantní data získaná vědeckým výzkumem. 

 

Pokud to tedy chápu správně, tak nosným a nejpodstatnějším pro neziskovky je hodnotící dotazník?

M: Sebehodnotící dotazník je interaktivním nástrojem dostupným online, takže jak si sama zmínila, je to základ, který bude mnohým naprosto postačovat. Dotazník, včetně dalších údajů o projektu, je k dispozici na webových stránkách emanno.zcu.cz.  Zde stačí do interaktivního dotazníku zadat informace, které reflektují současný stav.  Určíme nakolik se dané otázce věnujeme a zda je pro nás zásadní či nikoliv. Na konci dáme vyhodnotit a vidíme, které oblasti zájmu jsou pro nás sice zásadní, ale mi jim nevěnujeme pozornost či naopak, čemu věnujeme příliš mnoho času a úsilí, ačkoliv je to pro nás spíše okrajovou záležitostí.  Díky tomu vidíme, kam máme přesunout zdroje (lidské, finanční, časové) a od čeho naopak upustit. Dotazník nám pomůže uvědomit si pozici na daném trhu, kontext celé NNO, kde se pohybuje, jaké na ni působí vlivy, jak se vyvíjí i rizika na ni působící (viz pandemie) apod. Dá se říci, že výstupy z dotazníku by celkově měly dané organizaci usnadnit rozhodování, jak pro oblast krátkodobých cílů, tak i těch dlouhodobých. Zde už se dostává do úrovně sebe-coachingu a sebereflexe, což je pro úspěšný další rozvoj zcela zásadní.

 

Interaktivní dotazník je pro mnoho z nás perfektním řešením, nemusíme sáhodlouze nic vypisovat, popisovat a hledat ta správná slova, jednoduše vybereme z nabízených možností to, co nejvíce odpovídá našemu aktuálnímu stavu. To se mi moc líbí. A jak dotazník pracuje s metodikou? Protože tu vnímám jako další velmi důležitou součást výstupů z projektu.

M: Kromě interaktivity dotazníku chci ještě doplnit, že se do něj dají vpisovat poznámky, je zcela anonymní, data se z něj nikde trvale neukládají, avšak nabízí se zde možnost jeho uložení formou stažení, pakliže o to má vyplňující zájem. Pokud v něm data zůstanou zadaná, a uživatel je nesmaže okamžitě po vyplnění a vyhodnocení, dojde k jejich odstranění automaticky za 48 hodin. Takže nikdo nemusí mít strach, že se zadanými informacemi bude nějak dále pracováno.

Teď už k metodice. Metodika jde samozřejmě více do hloubky než dotazník. Je v ní více prostoru věnováno vědecko-výzkumným výstupům. Z dotazníku jsou linky na dané části metodiky, takže kdo má zájem se o konkrétní části dozvědět více, snadno jen klikne na oblast svého zájmu a dostane se do metodiky, kde jsou příslušné kapitoly rozvinuty do větší hloubky.

 

Je zde nějaký další výstup projektu, vedle dotazníku a metodiky?

M: Ano. Ještě vyšla odborná monografie, jež pracuje jak s vědeckovýzkumnými výstupy, metodami tak i konkrétními praktickými návody a tipy z praxe. I ta je k dispozici na webovém rozhraní projektu.

 

Máte nějak vyzkoušeno, jak se neziskovkám s dotazníkem i metodikou pracuje?

M: V rámci projektu jsme uspořádali tři plus jeden workshop. Ten plus jeden hned vysvětlím. Na prvních třech, nakonec realizovaných z důvodu epidemie koronaviru online, jsme metodiku za spolupráce vybraných neziskových organizací zkoušeli v praxi. Už předtím jsme samozřejmě měli nějaké informace přímo z neziskového sektoru, protože SANEKu PONTE se podařilo zajistit neuvěřitelných 50 neziskovek, které se na začátku projektu zapojily do výzkumu realizovaného formou marketingových auditů. Tedy ve smyslu sdílení jejich potřeb, zkušeností s marketingem a fundraisingem apod. A teď už zpět k workshopům, první tři plánované tedy testovaly používání dotazníku v praxi pomocí názorných ukázek a představení funkcionalit. Workshop navíc, tedy mnou zmiňovaný plus jeden, byl nakonec uskutečněn na popud samotných neziskovek a sloužil hlavně ke sběru impulsů pro vylepšení fungování dotazníku. Na základě toho jsme například rozšířili počet hodnocených služeb, možnost stažení vyplněného dotazníku aj.

 

Skvělé, takže dotazník byl již vyzkoušen přímo praxí. Napadá mě otázka, v případě zájmu, kde je dotazník umístěn a kdo ho bude moci vyplnit?

M: Dotazník je volně přístupný na webových stránkách projektu https://emanno.zcu.cz/ a vyplnit si jej může skutečně kdokoliv, kdo má zájem. Zcela záměrně zde není dán žádný limit, ať už účastí na projektu nebo sektorem působení. Šlo nám o to, aby byla metodika vč. dotazníku opravdu praktická, využitelná, a hlavně skutečně nápomocná naší cílové skupině, tj. neziskovým organizacím. Stejně tak jsou na uvedených webových stránkách k dispozici záznamy z konference, výstupy a další informace týkající se projektu.

Markéto, děkujeme moc za tvůj čas, a hlavně krásné představení úžasného projektu, který věřím pomůže mnoha organizacím v neziskovém sektoru, nejen při rozvoji marketingu.


 

Bc. Markéta Kopecká, DiS, MBA

profesionální koučka a mentorka

e-mail

 


Chcete se dozvědět o projektu EMANNO, koučování a mentorinku víc? Napište nám nebo si přečtěte náš další rozhovor o koučování a článek o mentorinku.

 

thumb

26.08.2021

Energetický management jako udržitelný cíl OSN

Po delší odmlce se opět vracíme s tématem cílů trvale udržitelného rozvoje pod h...

více informací

thumb

16.04.2021

Online WS Agile|Scrum|Kanban

Online workshop zdarma Metody plánování Agile | Scrum | Kanban

více informací

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb
thumb
thumb